Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Ο «Καλλικράτης» φέρνει αλλαγές στην αυτοδιοίκηση


Οι νέοι δήμοι θα μπορούν να διατηρήσουν μέχρι 4 επιχειρήσεις και μέχρι δυο νομικά πρόσωπα.

Οικιοθελείς και υποχρεωτικές μετατάξεις

Το προσωπικό των νομαρχιών μετατάσσεται υποχρεωτικά από την αρχή του 2011 στις νέες περιφέρειες, με εξαίρεση όσους υπηρετούν σε δομές οι οποίες θα περάσουν στη δικαιοδοσία των δήμων. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα κληθούν εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του «Καλλικράτη» να εκφράσουν ενδιαφέρον για εθελοντική μετάταξη στους δήμους. Εάν δεν καλυφθούν οι ανάγκες εντός δύο μηνών, θα εφαρμοστούν υποχρεωτικές μετατάξεις και οι υπάλληλοι θα βρίσκονται στις νέες θέσεις από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ανάλογες μετατάξεις προβλέπονται και για το προσωπικό υπηρεσιών που θα μεταφερθούν από τις σημερινές κρατικές περιφέρειες στις αιρετές δομές. Αρχικά και για αυτούς ισχύει η δυνατότητα εθελοντικής μετάταξης εντός μηνός. Ωστόσο, στην περίπτωση που στη συνέχεια υπάρξουν υποχρεωτικές μετατάξεις, αυτές θα γίνουν μετά την 1η Ιουλίου 2011.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2011 όσα ΚΕΠ λειτουργούσαν σε νομαρχίες θα μεταφερθούν στους δήμους, στους οποίους ήταν εγκατεστημένα μαζί με το προσωπικό τους.

Μέχρι δύο νομικά πρόσωπα και το πολύ τέσσερις επιχειρήσεις
Στο πλαίσιο της συγχώνευσης των νομικών προσώπων των δήμων προβλέπεται πως κάθε νέος δήμος μπορεί να έχει έως δύο νομικά πρόσωπα- ένα για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος- ενώ για δήμους πάνω από 300.000 κατοίκους προβλέπεται η διατήρηση τεσσάρων νομικών προσώπων και συγκεκριμένα δύο ανά κατηγορία.

Ωστόσο, εάν ο ίδιος δήμος διαθέτει κοινωφελή δημοτική επιχείρηση, τότε επιτρέπεται η διατήρηση μόνον ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, κάθε δήμος μπορεί να έχει και ένα νομικό πρόσωπο για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα. Όσον αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις, αυτές περιορίζονται σε μία κοινωφελή, μία ύδρευσης αποχέτευσης, μία ανώνυμη εταιρεία όπου υπήρχε- και μία επιχείρηση ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.

Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό αορίστου χρόνου που απασχολούνται σήμερα στα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις θα μεταταχθεί υποχρεωτικά στις νέες, μειωμένες δομές που θα διαμορφωθούν. Ειδικά σε περίπτωση που υπάρξει πλεονάζον προσωπικό από τα νομικά πρόσωπα είναι δυνατή η απόσπασή τους σε άλλες υπηρεσίες του δήμου, με απόφαση του συμβουλίου.

Δυο σχολικές επιτροπές
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και ένα για τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορούν να συσταθούν σχολικές επιτροπές για κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

Δομές κατά του δημαρχοκεντρικού συστήματος

Με τον «Καλλικράτη» και μέσα από τη σύσταση 6 νέων δομών επιχειρείται να «χτυπηθεί» το ισχύον δημαρχοκεντρικό σύστημα. Ειδικότερα, στους δήμους θα λειτουργεί στα πρότυπα της κυβερνητικής επιτροπής Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους, αρμόδια για όλους τους τομείς πολιτικής.

Τα οικονομικά του δήμου θα περνούν πλέον από τη δικαιοδοσία της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και από 6 έως 10 μέλη ανάλογα με το μέγεθος του δημοτικού συμβουλίου. Ανάλογος θα είναι ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που προβλέπεται για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και θα αναλάβει ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.


Συμπαραστάτης του δημότη
Γνωμοδοτικό όργανο σε δήμους πάνω από 10.000 κατοίκους θα είναι η νέα Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελούμενη από 25 έως 50 μέλη- εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημότες. Καταγγελίες και αναφορές πολιτών για κακοδιοίκηση στους δήμους θα δέχεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος θα είναι πρόσωπο κύρους και θα επιλέγεται σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου.


Πρόγραμμα εξυγίανσης για τους χρεωμένους δήμους
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όσοι δήμοι έχουν υποχρεώσεις ή χρέη τα οποία υπερβαίνουν συγκεκριμένο ποσοστό των ετήσιων τακτικών εσόδων τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης θα γίνει μέσω ειδικού Λογαριασμού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Μεταφορά και κρατικών αρμοδιοτήτων

Στόχος της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι και η αποκέντρωση κρατικών αρμοδιοτήτων, θέμα που μπορεί να αποτελέσει και σημείο τριβής μεταξύ των αιρετών και του Υπουργείου, εάν και το χρηματοδοτικό πλαίσιο δεν καταστεί απολύτως σαφές και ξεκάθαρο. Οι νέοι δήμοι θα αναλάβουν 233 νέες αρμοδιότητες ενώ για τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά 304 νέων αρμοδιοτήτων.

Η αποκέντρωση των κρατικών αρμοδιοτήτων αποτελούσε πάγιο αίτημα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά συνοδευόμενη και με πόρους.

Ποιες αρμοδιότητες θα ασκούν οι περιφέρειες

Πέραν των σημερινών αρμοδιοτήτων των κρατικών περιφερειών οι αιρετές περιφέρειες θα έχουν εκτός των άλλων την εποπτεία και τον έλεγχο νοσοκομείων και κέντρων Υγείας, που είχε το αρμόδιο υπουργείο, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:

-Αναπτυξιακός περιφερειακός προγραμματισμός.
-Κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
-Διαχείριση υδατικών πόρων και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΓΟΕΒ).
-Αρμοδιότητες των Δημόσιων Υγειονο­μικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), δηλαδή προ­­­­­­­γραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος νοσοκομείων, κέντρων υγείας.
-Κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση οδών.
-Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων.
-Την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τη διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεστεί από τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων.
-Κατάρτιση και λειτουργική υποστήριξη και η θεματική αναβάθμιση Δημοσίων ΙΕΚ.
-Aδειοδότηση φορέων πολιτιστικού χαρακτήρα.Οι δήμοι με νέες σημαντικές αρμοδιότητες

Αρκετές αρμοδιότητες που ανήκαν στις νομαρχίες, περνούν στους νέους δήμους, ορισμένες από αυτές μάλιστα ζητούνταν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα οι δήμοι θα είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα:

-Έκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών κτλ.
-Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, χορήγηση κάρτας αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων, χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους και σωματεία, χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
-Οργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, αδειοδοτήσεις υγειονομικών επιχειρήσεων.
-Ανέγερση σχολείων, κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης, δυνατότητα ίδρυσης της λειτουργίας και εποπτείας κέντρου διά βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης ανηλίκων.
-Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών.
-Μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας που αφορούν την γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και την αλιεία.
-Τοπικές συγκοινωνιακές γραμμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου